การรับประกัน

การรับประกันแบบจำกัด ของเราได้รับการปรับปรุงเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563

ผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมโดยการรับประกันนี้

Ubiquiti Networks, Inc. ("UBIQUITI NETWORKS") คือการให้การรับประกันผลิตภัณฑ์แก่ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา ("ลูกค้า" หรือ "คุณ") เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากผู้จัดจำหน่าย UBIQUITI NETWORKS หรือ ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้น 

 

มีบางเว็บไซต์ และ ที่อ้างสิทธิ์ว่าเป็นผู้ค้าปลีก หรือ ตัวแทนจำหน่ายของ UBIQUITI NETWORKS ผลิตภัณฑ์ที่ขายบนเว็บไซต์เหล่านี้ หรือ จากผู้จำหน่ายเหล่านี้จะไม่ได้รับการรับประกันจาก UBIQUITI NETWORKS เมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์จากเว็บไซต์หรือตัวแทนจำหน่ายที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ คุณจะเสี่ยงเนื่องจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจเป็นของปลอมชำรุด หรือ ไม่ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในประเทศของคุณ โปรดปกป้องตัวคุณเองและผลิตภัณฑ์ UBIQUITI NETWORKS ด้วยการทำให้แน่ใจว่าคุณจะซื้อเฉพาะผลิตภัณฑ์ UBIQUITI NETWORKS จากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้น หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ค้าปลีกที่ได้รับการรับรองโปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ https://www.ubnt.com/distributors/

 

การรับประกันผลิตภัณฑ์

UBIQUITI NETWORKS ขอรับประกันว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้ข้อตกลงนี้ ("ผลิตภัณฑ์") จะปราศจากข้อบกพร่องในด้านวัสดุ และ ขั้นตอนการผลิตเป็นระยะเวลาหนึ่งปีโดยนับจากวันที่ตัวแทนจำหน่ายคือ บริษัท เครซี่ วัน จำกัด เป็นผู้กำหนด โดยผลิตภัณฑ์ AmpliFi ทุกรุ่นจะเริ่มนับการรับประกันจากวันที่ลูกค้าได้ทำการซื้อสินค้า และ ลงทะเบียนการรับประกันที่ www.amplifi.in.th/register ลูกค้าจะต้องเก็บหลักฐานการซื้อเช่น ใบกำกับภาษี หรือ ใบเสร็จรับเงิน เพื่อใช้ยืนยันในการขอรับบริการ

 

การเปลี่ยนสินค้า หรือ การซ่อมแซมสินค้า ของ UBIQUITI NETWORKS ภายใต้การรับประกันตามที่กล่าวมานี้จะต้องเป็นไปตามดุลพินิจของ UBIQUITI NETWORKS เพื่อแทนที่ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ด้วยผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ หรือ ที่ได้รับการตกแต่งใหม่ ค่าใช้จ่ายในการกำจัด และ ติดตั้งใหม่ของผลิตภัณฑ์รวมถึงค่าแรงจะไม่รวมอยู่ในการรับประกันนี้ ระยะเวลาการรับประกันของผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ถูกแทนที่จะไม่เกินระยะเวลาเดิม การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงแอพพลิเคชันหรือโปรแกรมซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ UBIQUITI NETWORKS หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นที่ไม่ใช่ UBIQUITI NETWORKS 

 

เงื่อนไขการรับประกัน

การรับประกันข้างต้นไม่สามารถใช้ได้ และ ไม่ครอบคลุมหากผลิตภัณฑ์:

 • ได้รับการแก้ไขและ / หรือเปลี่ยนแปลง หรือ มีการเพิ่มเติมนอกจากนี้โดย UBIQUITI NETWORKS หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต UBIQUITI NETWORKS หรือได้รับการอนุมัติโดย UBIQUITI NETWORKS เป็นลายลักษณ์อักษร

 • ได้รับการปรับเปลี่ยนรูปแบบใด ๆ กับตัวผลิตภัณฑ์

 • ได้รับความเสียหายเนื่องจากข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องในการเดินสายเคเบิล

 • ได้รับความเสียหายเนื่องจากใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของ UBIQUITI NETWORKS

 • ได้รับความเสียหายเนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติรวมถึง ฟ้าผ่า,น้ำท่วม, พายุ, แผ่นดินไหว,ฝนตกหนัก 

 • ได้รับความเสียหายเนื่องจากไฟกระชากแหล่งจ่ายไฟที่ไม่เหมาะสม,ความผันผวนของกระแสไฟฟ้าการติดตั้ง,ในสภาวะที่มีฤทธิ์กัดกร่อน,การสั่นสะเทือน,เหนี่ยวนำ,การสั่นของฮาร์โมนิก หรือ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของกระแสอากาศรอบ ๆ ผลิตภัณฑ์

 • ถูกระงับการใช้งานในทางที่ผิด, การใช้งานไม่เหมาะสม, การจัดการปรับเปลี่ยนแก้ไข หรือ ซ่อมแซมโดยผู้ค้าปลีกลูกค้า หรือ บุคคลที่สาม, ความประมาท,ความผิดปกติทางกายภาพ,ความผิดปกติทางแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ ไฟฟ้ารวมทั้งฟ้าผ่า หรือ อุบัติเหตุ

 • ได้รับความเสียหาย หรือ บกพร่องเนื่องจากการใช้ฮาร์ดแวร์,ซอฟต์แวร์ หรือ เฟิร์มแวร์ ของบุคคลที่สาม

 • ไม่มีป้าย Ubiquiti MAC เดิม หรือ ไม่มีป้าย Ubiquiti ใด ๆ ที่เป็นต้นฉบับดั้งเดิม หรือ ผลิตโดยแบรนด์ของบุคคลที่สามที่ไม่ใช่ UBIQUITI NETWORKS;

 • ไม่ได้รับการติดตั้ง หรือ บำรุงรักษาตามการปฏิบัติตามปกติ และ สอดคล้องกับคำแนะนำ และ ข้อกำหนดที่เผยแพร่ของ UBIQUITI NETWORKS

 • ไม่ได้รับการติดตั้ง และ ใช้อย่างถูกต้องตลอดเวลาตามที่เหมาะสม และ ในสาระสำคัญทั้งหมดพร้อมกับคู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ คู่มือการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และ ไม่ได้ติดตั้งอย่างมืออาชีพ

 • หรือ ลูกค้าไม่ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของประเทศรวมทั้งการดำเนินการภายในช่องความถี่ทางกฎหมายข้อกำหนดการเลือกความถี่ Dynamic Dynamic Output 

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

 • สินค้า AmpliFi ที่ลูกค้าเลือกซื้อในประเทศไทยมาพร้อมกับการบริการเปลี่ยนสินค้าโดยไม่ต้องรอการซ่อม

 • สินค้าที่เปลี่ยนให้ลูกค้าจะเป็นสินค้าที่ได้รับการตรวจสอบ และ อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ

 • การเปลี่ยนสินค้าจะเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัท เครซี่ วัน จำกัด โดยที่สินค้าจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันข้างต้น